kj161002.jpg kj161001.jpg
kj161004.jpg
鼓楼と金堂
2008.7.19
画像をクリック
すると次の画面
になります。
kj161003.gif