kj009002.jpg kj009001.jpg
kj009004.jpg
大仏殿 早春
Daibutsu-den
2008.3.4
画像をクリック
すると次の画面
になります。
kj009003.gif